o nás náš tým v čem a jak Vám můžeme pomoci ochrana osobních údajů kontakty  

Jazyky

Právní služby poskytujeme i v anglickém a ruském jazyce. Anglicky mluvíme všichni, garantem ruské sekce je kolega Mgr. Andrej Sotnikov, advokát, člen advokátní komory Krasnodarského kraje, Ruská federace, člen České advokátní komory.

 

Právní režimy

Právní služby poskytujeme v intencích českého i ruského právního režimu.

 

Cena za služby

Nedohodneme-li se jinak, odměna za naše právní služby se řídí příslušenými ust. zák. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

 

Občanské právo

v celém rozsahu; například/zejména:

- uplatňování práv a nároků, plnění povinností v rozsahu dle občanskoprávních předpisů
- závazkové právo (sepis smluv a jejich revize, změny, uplatnění smluvních práv a vymáhání smluvních povinností)
- další instituty práva jako např. postoupení pohledávek, narovnání, započtení, přistoupení
- zajišťování práva
- neúčinnost právních jednání
- reklamace
- právní vyjádření a rozbory

související:
- ochrana osobních údajů včetně kompletní GDPR COMPLIANCE ( např. dokumentace osvědčující naplňování zásad zpracování, ochrany a zabezpečení osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování, zpracování procesů reakcí na práva subjektů, procesy informační povinnosti vůči subjektům, identifikace, dokumentace a hlášení bezpečnostních incidentů na poli osobních údajů, revize smluv se zpracovateli a zpracování souhlasů se zpracováním aj.)
- jednání a komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
- zastupování subjektů údajů vůči správci / zpracovateliObchodní právo:

- zakládání, rušení obch. společností, družstev, společenstvích vlastníků a jejich přeměny
- změny zakladatelských listin, stanov, vnitřních organizačních předpisů apod.,
- příprava a organizace jednání orgánů společností, včetně osvědčování a dohledu nad legalitou průběhu jednání
- závazkové právo (sepis smluv, návrhy smluv a jejich revize)
- právní vyjádření a rozbory

související:
- právo obchodního rejstříku
- právo živnostenského úřadu a jednání s těmito institucemi
- právo patentů a užitných vzorů, Úřad průmyslového vlastnictvíPracovní právo:

- závazkové právo (sepis smluv, jejich návrhy a revize)
- tvorba, revize vnitropodnikových předpisů, znalost jakostních norem (ISSO)
- uplatňování nároků na náhradu škody z pracovněprávních vztahů
- sepis jiných dokumentů (např. upozornění, výpovědi, jmenovací dekrety, odvolání)
- právní vyjádření a rozbory
- ostatní právní služby v oblasti pracovněprávních vztahů
- kolektivní vyjednáváníOstatní praktikované právo:

- zakládání spolků, fundací, ústavů (stanovy, registrace, daňové přihlášky, statistické přihlášky)
- právní poradenství výše uvedeným právním subjektům
- právo samosprávných územních jednotek včetně orientace v oblasti přenesené působnosti (obce, kraje) s letitými zkušenostmi poskytování právních služeb pro hl. město Prahu (Magistrát hl. města Prahy, jednotlivé městské části), Plzeň, Příbram a to i v oblasti vnitřní organizace a činnosti

 

Advokátní úschovy

finančních prostředků i listin na základě Smlouvy
o advokátní úschověPrávo nemovitostí

v celém rozsahu; například/zejména:

- převody nemovitostí (kompletní smluvní dokumentace, zastupování v jednání s RK, úschova, katastrální řízení)
- právo bytových a nebytových jednotek (prohlášení vlastníků, společenství vlastníků)
- nájemní právoVymáhání pohledávek / řešení závazků:

- soudní, mimosoudní uplatnění práv věřitelů (vymáhání pohledávek, předžalobní upomínky, koordinace uznání závazků, exekuční a insolvenční návrhy a řízení)
- lustrace CEE, NRKI, BRKI, SOLUS
- oddlužení (návrh, provedení procesem oddlužení, jednání se soudem, správcem, věřiteli
- konkurzní řízení (návrh, provedení procesem insolvence, incidenční spory, zastupování ve věřitelských orgánech..)
- exekuční řízení (návrh na exekuci, na zastavení, odklad..)Rodinné právo:

- předrozvodové právní poradenství
- řízení rozvodového procesu, vyjednání a sepis souvisejících listin (návrh na rozvod, majetkové vypořádání mezi manžely, přistoupení k rozvodu), zastupování u soudu
- řízení opatrovnického procesu o péči, výchovu a výživu nezletilých dětí
- nároky z výživného mezi rodiči a nezletilými či zletilými dětmi, mezi manžely a bývalými manžely navzájem
- určení otcovství
- pěstounství, adopcePROCESNÍ ZASTUPOVÁNÍ

Irena Lazurová zastupuje klienty běžně před soudy, státními a samosprávnými orgány dle občanského soudního řádu, trestního řádu (přípravné a adhezní řízení), soudního řízení správního, správního řádu, rozhodčího řádu a v rámci smírčího řízení.

Obsahem výše uvedeného zastupování je zejména:

  - písemné podání soudu nebo jinému orgánu (např. návrhy ve věci samé, odvolání, dovolání, zpětvzetí návrhů, změna návrhů)
  - účast u soudního jednání
  - jednání s protistranou (např. o započtení, o smír)

Copyright © 2019 AKLazurova.cz